top of page
Guide de la santé Oraroa 2024

Te māriri

E parauhia māriri, te tanora’a, te fe’efe’e īa.

Filariose

E aha te mau tāpa’o ?

E vai muhu-‘ore-noa teie ma’i tau matahiti. E ‘ite-ato’a-hia rā te tahi mau tapa’o, mai te fīva, te ha’apēra’a te mau uaua, te ha’apēra’a te tarihua.


Te mau tāpa’o mai te hōpunara’a o te pape i roto i te mau pōro ‘e te fe’efe’e, te ‘ōrura’a īa te vāhi i ma’ihia. E tupu mai te reira e rave matahiti i muri mai. E tau māuiuira’a o te mau vāhi i ro’ohia i te māriri.


Nō te ha’apāpū i teie ma’i, e ‘iritihia te toto.

‘O vai te tumu ?

Te māriri Bancroft, e ma’i teie e fa’atupuhia e te hō’ē iroiro nō roto mai i te mau naonao.


Parasite

E tere teie mau manumanu i roto i te toto ‘e tae roa atu i roto i te ‘ōperera’a o te mau mero pāruru. E mea faufa’a roa nō te tino, tē vai ra te mau ponapona, te mau mero ‘e tae noa atu i te mau ‘ōperera’a pape pāruru tino.
E pape ‘uo’uo teie e pāruru nei i te tino i mua i te mau ha’afifira’a.


I roto i tera mau ‘ōperera’a ora, e riro mai teie mau manumanu i ni’a i te faito e 4 ‘e e 6 ‘āva’e ‘ei manumanu pa’ari. Nāna e fa’arahi i te mau ‘ōperera’a pape ora, nāna ato’a e fa’aōru mai i te tino ‘aore rā i te tarihua.


Tē vai ra te iroiro ‘ōtāne ‘e te iroiro ‘ōvahine, e fanau mai rāua i te mau manumanu e tomo atu i roto i te toto ‘e e ha’avi’ivi’i atu i te tahi atu mau ta’ata nā roto i te naonao. Nō reira, e ma’i pe’e teie.


Araira’a

Mai tōna tāpa’ora’a iāna i te fa’anahora’a a te Pū o te ea nō te ao nei i roto ia Pātifita i te matahiti 199 ra, tē tauto’o nei ‘o Porinetia farāni i te fa’a’orera’a i teie māriri.

Te rāve’a, ‘ia fa’ainuhia te huira’atira mai te 2 ra’a o te matahiti, ‘eiaha ra te mau vahine hapū ‘e te feiā e’ita e tano e rave, i te ra’au huero mai te diéthylcarbamazine ‘e te albendazole.

E tū’ino teie mau ra’au i teie manumanu. E’ita īa te ma’i e pe’e fa’ahou.


Te POD, te rave-ti’a-ra’a i mua i te feiā ‘ōpere !

Mai te matahiti 2010 ‘e tae atu i te matahiti 2014, ‘ua tupu maita’i te ‘ōperera’a ra’au mai tei au i te fa’auera’a a te pū o te ea nō te ao nei.

Mai te matahiti 2014 ‘e tae atu i te matahiti 2016, ‘ua tū’ati te faito i roa’a mai i Porinetia i ni’a i te anira’a a te pū o te ea nō te ao nei, ‘eiaha rā i Raromata’i ‘e i Mātuita ‘apato’a mā, tei ni’a rāua i te fāito hau i te 1%.

Nō reira ‘ua tāpe’a-noa-hia te ‘ōperera’a ra’au i roto i na motu e piti.

Te ‘ōpere-ti’a-ra’a te ra’au i mua i te feiā ‘ōpere i teie matahiti 2019

‘Ua fa’atupuhia te ‘ōperera’a ra’au mai te mahana mātāmua nō ‘Ēperera tae roa atu i te 31 nō Mē 2019 i Raromata’i ‘e i Mātuita ‘apato’a mai teie te huru :

- ‘ōperera’a i roto i te mau fare ha’api’ira’a,

- ‘ōperera’a ‘āmui e te feiā ‘ōpere tāmoni ‘ore,

POD

‘ua fana’o ato’a atu te mau pīahi nō tera nau motu o tei tere mai i Tahiti nō tā rātou tau ha’api’ira’a. ‘ua ‘ōperehia e te mau tuati ma’i nō te mau fare ha’api’ira’a.
Te ha’apa’ora’a

E hi’opo’ahia te ‘ōperera’a ra’au i roto i te mau fare ha’api’ira’a ‘ia au i te fa’auera’a a te OMS i te mau vāhi i fa’ataimehia te ‘ōperera’a. ‘ua fa’anahohia e toru a’e tuha’a : pauroa i te piti matahiti i muri mai i te fāitora’a, te aura’a, i te hope’a o te 6 ra’a o te matahiti.


I roto i te mau fare ha’api’ira’a mai Mahina tae atu i Punaauia, ‘ua fa’atupuhia te fāitora’a mai ‘Ātopa tae atu i te ‘āva’e Nōvema 2017 ra : ‘aita te mau tamari’i nō na vāhi i pe’ehia i teie manumanu.
Comments


Guide de la santé Oraroa 2024
bottom of page