top of page
OraRoa

Hōro’a i tōna mau mero

I Porinetia, te māpē ana’e te poihia : te māpē noa īa te hōro’ahia. E rave rahi mau ma’i e tū’ino nei i te māpē. E piti māpē tō tātou, e nehenehe rā e ora maita’i mai te peu hō’ē noa māpē tō ‘oe.


Don d'organesE aha te ‘ohipa a te māpē ?

E rave rahi mau ‘ohipa tāna e rave :

- E tīti’a ‘ōna i te toto nō te fa’aru’era’a i te mau ‘ī’ino nō roto mai i te tino.

- Nāna e fa’atanotano i te pape o te tino.

- Nāna ato’a e hāmani i te mau poro’i o te tino, te mau mā’a fa’aitoitora’a i te tino.

E piti māpē tō te ta’ata, e nehenehe rā ‘ōna e ora maita’i i te hō’ē noa māpē.
Nō te aha e mono ai i te māpē ?

E rave rahi mau ma’i e tū’ino nei i te mau māpē.

Nō tō tātou huru orara’a : te ‘ava’ava, te fa’aea perehū-noa-ra’a, mā’a tano ‘ore, te poria, te ‘ōmaha tihota, te nē’ira’a toto pūai…

Te ravera’a i te tahi mau ra’au, te mau ma’i e roa’a mai roto mai i te ha’afifira’ahia te pāruru o te tino ‘aore rā, te ma’i feti’i, e riro te reira i te ha’afifi ato’a i te mau māpē mai te ma’i Alport tei ‘itehia i Tuha’a pae mā.


E’ita te mau ma’i i roto i te māpē e ‘itehia nō te mea e’ita e māuiui ‘e e’ita ato’a e ha’afifi i te orara’a.


E tupu marū noa ‘ōna, ma te tū’ino i te mau māpē, i reria e mono ai i te mau māpē ‘aita ana’e e pohe tō muri mai.


Hou ‘a tāpae atu ai i tera fāito, e arata’ihia te ta’ata ma’i i te fa’aineinera’a i te poira’a ‘aore rā i te tāmāra’a toto.


Reins malades

‘O vai te hōro’a i te māpē ?

Te mau ta’ata ato’a, mai te 13 ra’a o te matahiti ‘aita e ‘ōtiara’a matahiti (noa atu ‘ua rū’au e nehenehe e hōro’a i te māpē.

Nehenehe e hōro’a hō’ē o te māpē ‘aore rā e piti ato’a ra ‘ia pohe ana’e.

Hōro’a i tōna ora-noa-ra’a

‘ia hōro’a i te māpē e tītauhia ‘ia ti’a te matahiti, e tino maita’i ato’a ‘e e hō’ē ā feti’i ‘aore rā e hoa piri roa. ‘ia ha’apāpū rā i te auhoara’a (hōho’a, rata…). E fa’ahepora’a teie n¯te ture farāni nō te pārurura’a ihoā i te ho’ora’a o te mau mero.


E fārerei te ta’ata ma’i ‘e te ta’ata e hōro’a i te māpē i te fare ma’i nō te ‘aparaura’a i te :

- Tuati ma’i nō te poira’a,

- Taote manava,

- Taote o te māpē,


Tē vai ato’a ra te tahi atu mau hi’opo’ara’a e rave rahi. Mea tāmoni ‘ore tera mau hi’opo’ara’a nō te ta’ata e hōro’a.


E ha’amāramaramahia nau ta’ata e piti nō ni’a iho i te terera’a, te mau fifi.

E ara ato’a mai te peu e tū’ati rāua ‘ia manuia te poira’a.


Nā te ha’avā e ha’amana i te tāpūra’a tae noa atu i te tōmite hōro’a.


E fana’o nau tino to’opiti i te mau hi’opo’ara’a i muri mai i te tāpūra’a ‘e i te roara’a o tō rāua orara’a.

Hōro’a i muri mai i te pohe

Te ture o te fa’ari’i ti’a te fa’a’ohipahia i te fenua farāni ‘e i Porinetia. Te aura’a, pauro’a te ta’ata e hōro’a, mai te peu rā ‘ua pāto’ihia i tō orara’a, ‘aita īa e mana.


Nō reira mai te peu e’ita ‘oe e hōro’a i tō ‘oe mau mero ‘a tāpa’o atu i ni’a i te puta o te pāto’ira’a (i ni’a i te tahua natirara)‘aore rā ‘a fa’aara atu i tō feti’i.


‘ia pohe ana’e te ta’ata hōro’a (‘aita te toto e tahe fa’ahou i roto i te roro), e pāmu noa te mafatu tau hora ā hou ‘a fa’aea roa ai. I taua taime ra e ‘iritihia ai i te mau māpē.

E hi’ohia te tapura i’oa o te feiā i pāto’i ‘aore rā i te feti’i, nō te ha’apāpūra’a ē, i tōna ora ra’a, ‘ua pāto’i ānei i te hōro’a i tōna mau mero ‘aore rā ‘aita.


Nō reira e mea faufa’a roa ‘ia fa’aara atu i tō feti’i i tō ti’ara’a hōro’a ‘aore rā ‘aita.

Nā te pāhonora’a e fa’aoti e ‘iriti ānei i te mau māpē ‘aore rā ‘aita.


E fa’aturara’a rahi te ravehia nō te tino pohe i te taime e ‘iritihia ai te mau mero ‘e e fa’aho’ihia te tino pohe i te feti’i i muri noa mai. Nā te feti’i īa e fa’anaho i tōna ōro’a hunara’a i muri mai.

Te poira’a

Te poira’a, te rapa’aura’a īa teie i te ma’i māpē, nō te ora maita’i i muri mai.


Greffe du rein

Te feiā e tia’i nei i te hōro’ara’a māpē, ‘e ‘aita rā e ta’ata ora nō te hōro’a, e tāpa’ohia īa tō rātou i’oa i ni’a iho i te hō’ē tapura.

E 150 rahira’a ta’ata i ni’a iho i tera tapura i Porinetia nei.


‘ia haere mai te ta’ata hōro’a, e tītauhia ‘ia pāhono atu i te mau uira’a rau nō te fa’aoti ra’a i te ta’ata e nehenehe e fana’o atu. E hi’ohia te matahiti, te tū’atira’a, te huru toto…nā te reira e fa’aoti mai ‘o vai te ta’ata fa’ari’i tano ‘e ‘ia tupu maita’i te poira’a.


E niuniu te taote māpē i te ta’ata i mā’itihia nō te fana’o i teie mero. E tāpūhia atu ai tau hora noa i muri mai.


E arata’ihia rātou i muri mai i te tāpūra’a tau ‘āva’e noa ‘e e rave rātou i te ra’au i te roara’a o tō rātou orara’a ‘ia ‘ore te mero i poihia ‘ia fa’aru’e.

Contacts

Tahua natirara nō te hōro’ara’a mero i Porinetia farāni www.redonnervie.org

Facebook o te ta’atira’a: Te ō o te ora

Niuniu : 40 48 63 63

Rata uira : infodon@cht.pf
Comments


OraRoa
bottom of page