top of page
OraRoa

Te hi’opo’ara’a i te ‘auvaha vaira’a tamari’i.

Nō te araira’a i te māriri ‘aita’ata o te ‘auvaha vaira’a tamari’i, ‘ua fa’anahohia te tahi mā’imira’a.

Cancer du col de l'utérus

I te rahira’a o te taime, e tupu teie ma’i i ni’a i te mau vahine e 51 tō rātou matahiti. Tē vai ra te rapa’aura’a.


Te mau vahine ato’a, mai te 25 ‘e tae atu i te 64 o te matahiti o tei ani atu i te mau tuati ma’i ‘aore rā i ni’a i te anira’a a te tahi tuati ma’i, e fana’o ‘oia e 2 a’e hi’opo’ara’a o te ‘auavaha vaira’a tamari’i, hō’ē matahiti i te ātea, ‘e i muri iho, pauroa i te 3 o te matahiti.


Te aura’a, mea tāmoni ‘ore te hi’opo’ara’a.


E aha teie hi’opo’ara’a ?

Te māriri ‘aita’ata o te ‘auvaha vaira’a tamari’i, nō roto mai īa i te ‘ū’anara’a o te tahi ma’i tei mau atu i ni’a i te vaira’a tamari’i.


Nō te ‘imi iāna, e hi’opo’ahia te ‘auvaha vaira’a tamari’i. E ‘iritihia te tahi tuha’a ‘iri i ni’a i te ‘auvaha vaira’a tamari’i o tei hi’opo’ahia atu i roto i te mata fa’anui.


Frottis, examen gynecologique


Nā teie tuha’a ‘iri e fa’a’ite mai i te mau ‘aivana’a ‘ihiora te ha’amatara’a ‘aore rā te māriri ‘aita’ata iho o te ‘auvaha vaira’a tamari’i.

Te tumu ‘e te araira’a

I te rahira’a o te taime, nā te vai-māoro-noa ra’a te tahi tirotiro i roto i te vaira’a tamari’i e fa’atupu i te māriri ‘aita’ata o te ‘auvaha vaira’a tamari’i. E roa’a mai teie tirotiro nā roto i te ta’otora’a te tāne i te vahine.


‘Ia ‘ore ‘ia rapa’auhia, e tau matahiti e ‘ore ai teie tirotiro.

Tē vai ra te pātia nō teie māriri ‘aita’ata. ‘ua fa’aarahia i te mau tamahine 11 matahiti ‘e tae atu i te 20 ra’a o te matahiti. E’ita rā e ‘itehia nō te mea e tupu te vi’ivi’i ‘ia ta’oto ‘oia i te tāne.

‘Ia ‘ite i te mau tāpa’o.

Noa atu e ‘imira’a ta’a’ē te fa’atupuhia, e tītauhia ‘ia fārerei i te taote fa’afānau i te mau matahiti ato’a.

Visite gyneco

Tera rā, tē vai ra te mau tāpa’o e fa’aara mai ē, e māriri ‘aita’ata o te ‘auvaha vaira’a tamari’i teie.


Tē vai ra :

- E tahe noa te toto, i muri mai i te ma’i ‘āva’e, i muri mai i te ‘ōpanira’a vari ‘e i muri mai i te ta’otora’a i te tāne,

- Rahi te he’a ‘e e hau’a ‘ino,

- Rahi ‘e e mea māoro te ma’i ‘āva’e ‘aore rā te vari.

- Tahe te toto i muri mai i te hi’opo’ara’a o te anahua ‘aore rā i muri mai i te hōroira’a i te anahua.

- E māuiui ‘ia ta’oto ana’e i te tāne,

- Fifi ‘ia ‘ōmaha,

- Fifi ‘ia tīti’o,

- Tahe mai te ‘ōmaha ‘e te tutae nā roto mai i te anahua,

- Māuiui te tia ‘e i raro i te tua, e riro i te tae atu i ni’a i na ‘āvae e piti,

- E ‘oru te ‘āvae, hō’ē ‘āvae i te rahira’a o te taime,

- E’ita e tamā’a, topa te tiro,

- E aho pauhia,

- E tūtuha i te toto,

- Māuiui te ‘ōuma ‘aore rā te mau ivi,

- Rohirohi fa’aau-’oreComments


OraRoa
bottom of page